Assessing the role of family well-being on the quality of life of Indian children with thalassemia

The association between chronic diseases and psychological problems is well established. As thalassemia is chronic blood disorder with burdensome treatment procedures, patients are likely to have psychological health problems. Many studies reported evidences regarding the quality of life. | Assessing the role of family well-being on the quality of life of Indian children with thalassemia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    25    1    10-06-2023
15    33    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.