Parental support in promoting children’s health behaviours and preventing overweight and obesity – a long-term follow-up of the cluster-randomised healthy school start study II trial

: Effects of obesity prevention interventions in early childhood are only meaningful if they are sustained over time, but long-term follow-up studies are rare. The school-based cluster-randomised Healthy School Start (HSS) trial aimed at child health promotion and obesity prevention through parental support was carried out in 31 pre-school classes (378 families) in disadvantaged areas in Sweden during 2012–2013. | Parental support in promoting children’s health behaviours and preventing overweight and obesity – a long-term follow-up of the cluster-randomised healthy school start study II trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    37    1    29-05-2023
175    15    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.