Multilevel analysis of individual, household, and community factors influencing child growth in Nepal

Childhood malnutrition and growth faltering is a serious concern in Nepal. Studies of child growth typically focus on child and mother characteristics as key factors, largely because Demographic and Health Surveys (DHS) collect data at these levels. | Multilevel analysis of individual, household, and community factors influencing child growth in Nepal

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.