Cleidocranial dysplasia syndrome with epilepsy: A case report

Cleidocranial dysplasia is a rare autosomal dominant disorder resulting in skeletal and dental abnormalities due to the disturbance in ossification of the bones. The prevalence of CCD is one in a million of live births, and epileptic seizures are rarer in this disease. | Cleidocranial dysplasia syndrome with epilepsy: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.