Heterozygous familial hypercholesterolaemia in a pair of identical twins: A case report and updated review

Familial hypercholesterolaemia (FH) is the most common inherited metabolic disease with an autosomal dominant mode of inheritance. It is characterised by raised serum levels of total cholesterol (TC) and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c), leading to premature coronary artery disease. | Heterozygous familial hypercholesterolaemia in a pair of identical twins: A case report and updated review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    179    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.