Genetic variation in folate metabolism is associated with the risk of conotruncal heart defects in a Chinese population

Conotruncal heart defects (CTDs) are a subgroup of congenital heart defects that are considered to be the most common type of birth defect worldwide. Genetic disturbances in folate metabolism may increase the risk of CTDs. | Genetic variation in folate metabolism is associated with the risk of conotruncal heart defects in a Chinese population

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    32    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.