Hypertrophic pyloric stenosis following persistent pulmonary hypertension of the newborn: A case report and literature review

Although persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) and infantile hypertrophic pyloric stenosis (HPS) are both well-known diseases that occur in early infancy, PPHN complicated by HPS is rare. | Hypertrophic pyloric stenosis following persistent pulmonary hypertension of the newborn: A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.