Risk of low serum levels of ionized magnesium in children with febrile seizure

Suboptimal intake of magnesium become prevalent due to the modern diet of processed food low in magnesium. Magnesium may modulate seizure activity by antagonizing excitatory calcium influx through the Nmethyl-D-aspartate receptor. | Risk of low serum levels of ionized magnesium in children with febrile seizure

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.