Long-term effects of the SLC2A9 G844A and SLC22A12 C246T variants on serum uric acid concentrations in children

We evaluated the effects of two single-nucleotide polymorphisms on UA concentrations in the first decade of life using repeated-measures data. | Long-term effects of the SLC2A9 G844A and SLC22A12 C246T variants on serum uric acid concentrations in children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    92    1    17-07-2024
173    312    2    17-07-2024
125    78    1    17-07-2024
7    84    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.