The paediatric version of Wisconsin gait scale, adaptation for children with hemiplegic cerebral palsy: A prospective observational study

In clinical practice there is a need for a specific scale enabling detailed and multifactorial assessment of gait in children with spastic hemiplegic cerebral palsy. The practical value of the present study is linked with the attempts to find a new, affordable, easy-to-use tool for gait assessment in children with spastic hemiplegic cerebral palsy. | The paediatric version of Wisconsin gait scale, adaptation for children with hemiplegic cerebral palsy: A prospective observational study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    32    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.