Mosaic Tetrasomy of 9p24.3q21.11 postnatally identified in an infant born with multiple congenital malformations: A case report

Herein, we reported a postnatal case of a newborn who died in early infancy with multiple congenital malformations due to a mosaic de novo tetrasomy 9p detected by Chromosomal Microarray Analysis. | Mosaic Tetrasomy of postnatally identified in an infant born with multiple congenital malformations: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.