Active case finding: Comparison of the acceptability, feasibility and effectiveness of targeted versus blanket provider-initiatedtesting and counseling of HIV among children and adolescents in Cameroon

Children and adolescents still lag behind adults in accessing antiretroviral therapy (ART), which is largely due to their limited access to HIV testing services. This study compares the acceptability, feasibility and effectiveness of targeted versus blanket provider-initiated testing and counseling (PITC) among children and adolescents in Cameroon. | Active case finding: Comparison of the acceptability, feasibility and effectiveness of targeted versus blanket provider-initiatedtesting and counseling of HIV among children and adolescents in Cameroon

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    75    3    08-06-2023
165    24    1    08-06-2023
59    32    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.