Neonatal tactile stimulation at birth in a low-resource setting

: Stimulation is the most common intervention during neonatal resuscitation at birth, but scarce information is available on the actual methods, timing and efficacy of this basic step. To evaluate the occurrence, patterns and response to tactile stimulation at birth in a low-resource setting. | Neonatal tactile stimulation at birth in a low-resource setting

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    17    1    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.