Cluster-randomized, controlled evaluation of a teacher led multi factorial school based back education program for 10 to 12-year old children

The aim of this cluster-randomised, controlled study was to examine whether a teacher-led multifactorial back education programme could improve back pain in pupils, motor skills, back behaviour, and back knowledge over a 10-month period. | Cluster-randomized, controlled evaluation of a teacher led multi factorial school based back education program for 10 to 12-year old children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    111    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.