Association between ambient air pollutants and preterm birth in Ningbo, China: A time-series study

Exposure to air pollutants has been related to preterm birth, but little evidence can be available for , O3 and CO in China. This study aimed to investigate the short-term effect of exposure to air pollutants on risk preterm birth during 2014–2016 in Ningbo, China. | Association between ambient air pollutants and preterm birth in Ningbo, China: A time-series study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.