How often parents make decisions with their children is associated with obesity

Evidence supports that better parental involvement and communication are related to reduced obesity in children. Parent-child collaborative decision-making is associated with lower BMI among children; while child-unilateral and parent-unilateral decision-making are associated with overweight children. | How often parents make decisions with their children is associated with obesity

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.