Pre-lacteal feeding practice and associated factors among mothers having children less than two years of age in Aksum town, Tigray, Ethiopia, 2017: A cross-sectional study

Pre-lacteal feeding has continued as a deep-rooted nutritional malpractice in developing countries. Pre-lacteal feeding is a barrier to the implementation of optimal breastfeeding practices and increases the risk of neonatal early-life diseases and mortality. | Pre-lacteal feeding practice and associated factors among mothers having children less than two years of age in Aksum town, Tigray, Ethiopia, 2017: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.