Case report: Multiple UGT1A1 gene variants in a patient with Crigler-Najjar syndrome

Inherited unconjugated hyperbilirubinemia is caused by variants in the gene UGT1A1 leading to Gilbert’s syndrome and Crigler-Najjar syndrome types I and II. | Case report: Multiple UGT1A1 gene variants in a patient with Crigler-Najjar syndrome

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    164    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.