Adherence to the neonatal resuscitation algorithm for preterm infants in a tertiary hospital in Spain

There is evidence that delivery room resuscitation of very preterm infants often deviates from internationally recommended guidelines. There were no published data in Spain regarding the quality of neonatal resuscitation. | Adherence to the neonatal resuscitation algorithm for preterm infants in a tertiary hospital in Spain

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.