Percentile curves for cardiometabolic disease markers in Canadian children and youth: A cross-sectional study

The objective of this study to develop percentile curves for cardiometabolic disease markers in a population-based sample of Canadian children and youth. | Percentile curves for cardiometabolic disease markers in Canadian children and youth: A cross-sectional study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.