Agreement test of transcutaneous bilirubin and bilistick with serum bilirubin in preterm infants receiving phototherapy

This study compares the minimally invasive Bilistick and a noninvasive method with standard Total Serum Bilirubin (TSB) measurement in preterm newborns receiving phototherapy. | Agreement test of transcutaneous bilirubin and bilistick with serum bilirubin in preterm infants receiving phototherapy

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
65    1    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.