Neurodevelopmental and emotionalbehavioral outcomes in late-preterm infants: An observational descriptive case study

This population is at high risk of morbidity and mortality in the first years of life. Other studies reported that they are also at risk of long-term developmental problem. Therefore, the aim of this study is to describe the neurodevelopmental and emotional-behavioral outcome in a sample of late preterm patients. | Neurodevelopmental and emotionalbehavioral outcomes in late-preterm infants: An observational descriptive case study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    44    2    09-06-2023
184    10    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.