Medication administration error and contributing factors among pediatric inpatient in public hospitals of Tigray, northern Ethiopia

Medication administration error is a medication error that occurs while administering a medication to a patient. A variety of factors make pediatrics more susceptible to medication errors and its consequences. In lowincome countries, like Ethiopia, there is no sufficient evidence regarding medication administration error among pediatrics. | Medication administration error and contributing factors among pediatric inpatient in public hospitals of Tigray, northern Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.