Stabilization and reversal of child obesity in Andalusia using objective anthropometric measures by socioeconomic status

Childhood obesity continues to be a significant public health issue worldwide. Recent national studies in Spain show a stable picture. However, prevalence and trends differ by socio-economic status, age, and region. | Stabilization and reversal of child obesity in Andalusia using objective anthropometric measures by socioeconomic status

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    23    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.