Neurodevelopmental outcome of late preterm infants in Johannesburg, South Africa

Late preterm infants, previously considered low risk, have been identified to be at risk of developmental problems in infancy and early childhood. There is limited information on the outcome of these infants in low and middle income countries. | Neurodevelopmental outcome of late preterm infants in Johannesburg, South Africa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    32    1    11-06-2023
30    76    6    11-06-2023
21    34    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.