What do Australian & New Zealand caregivers know about children’s ibuprofen? The results of an online survey?

Children’s formulations containing ibuprofen are frequently used to treat pain and fever. These medications, available over-the-counter, have the potential to cause adverse events if usage/safety information is not adhered to. | What do Australian & New Zealand caregivers know about children’s ibuprofen? The results of an online survey?

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.