Shared reading quality assessment by parental report: Preliminary validation of the DialogPR

The American Academy of Pediatrics (AAP) recommends shared reading beginning as soon as possible after birth to promote healthy development. Shared reading quality can strongly influence outcomes, especially in children from low-SES households. | Shared reading quality assessment by parental report: Preliminary validation of the DialogPR

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.