Consumption habits of school canteen and non-canteen users among Norwegian young adolescents: A mixed method analysis

This study aimed to gain a better understanding of the consumption habits of adolescents in the school arena by comparing different personal characteristics and purchasing behaviours of infrequent and regular school canteen users to those never or seldom using the canteen. | Consumption habits of school canteen and non-canteen users among Norwegian young adolescents: A mixed method analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    34    1    26-01-2022
115    31    1    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.