Procedural pain in children: A qualitative study of caregiver experiences and information needs

Children experience multiple painful procedures when being cared for in emergency departments (EDs). Unfortunately, evidence-based interventions to manage such pain and distress are under-utilized across EDs. Caregivers are uniquely positioned and invested to advocate for the adaptation of such evidence into practice. | Procedural pain in children: A qualitative study of caregiver experiences and information needs

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    37    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.