A formative study exploring perceptions of physical activity and physical activity monitoring among children and young people with cystic fibrosis and health care professionals

Physical activity (PA) is associated with reduced hospitalisations and maintenance of lung function in patients with Cystic Fibrosis (CF). PA is therefore recommended as part of standard care. Despite this, there is no consensus for monitoring of PA and little is known about perceptions of PA monitoring among children and young people with CF. | A formative study exploring perceptions of physical activity and physical activity monitoring among children and young people with cystic fibrosis and health care professionals

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    8    1    23-09-2021
144    17    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.