Infant progressive colonic stenosis caused by antibiotic-related Clostridium difficile colitis – a case report and literature review

Colonic stenosis is a rare cause of pediatric intestinal obstruction. The root cause underlying colonic stenosis is unclear and there is no fixed operation. | Infant progressive colonic stenosis caused by antibiotic-related Clostridium difficile colitis – a case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    23    2    11-06-2023
276    21    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.