Clinical and genetic Rett syndrome variants are defined by stable electrophysiological profiles

Rett Syndrome (RTT) is a complex neurodevelopmental disorder, frequently associated with epilepsy. Despite increasing recognition of the clinical heterogeneity of RTT and its variants ( Classical, Hanefeld and PSV(Preserved Speech Variant)), the link between causative mutations and observed clinical phenotypes remains unclear. | Clinical and genetic Rett syndrome variants are defined by stable electrophysiological profiles

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    17    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.