Effectiveness of weekly cell phone counselling calls and daily text messages to improve breastfeeding indicators

Every year, nearly one million deaths occur due to suboptimal breastfeeding. If universally practiced, exclusive breastfeeding alone prevents of all under 5 deaths. Among strategies to improve exclusive breastfeeding rates, counselling by peers or health workers, has proven to be highly successful. | Effectiveness of weekly cell phone counselling calls and daily text messages to improve breastfeeding indicators

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    25    2    09-06-2023
2    27    2    09-06-2023
29    120    1    09-06-2023
124    32    1    09-06-2023
4    27    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.