Occlusal force predicts global motion coherence threshold in adolescent boys

Beneficial effects of mastication on cognitive abilities in the elderly have been shown in human studies. However, little is currently known about the effect of masticatory stimulation on cognitive and perceptual ability in younger populations. | Occlusal force predicts global motion coherence threshold in adolescent boys

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.