Nutritional rickets among children admitted with severe pneumonia at Mulago hospital, Uganda: A cross-sectional study

There’s abundant sunshine in the tropics but severe rickets is still observed. Nutritional rickets is associated with an increased risk of acute lower respiratory infections. Pneumonia is the leading cause of death in the under 5 -year old children with the highest burden in developing countries. | Nutritional rickets among children admitted with severe pneumonia at Mulago hospital, Uganda: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.