Otologic, audiometric and speech findings in patients undergoing surgery for cleft palate

Although considerable progress has been made in the last 30 years in the treatment of cleft palate (CP), a multidisciplinary approach combining examinations by a paediatrician, maxillofacial surgeon, otolaryngologist and speech and language pathologist followed by surgical operation is still required. | Otologic, audiometric and speech findings in patients undergoing surgery for cleft palate

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.