Rare presentation of an atrial myxoma in an adolescent patient: A case report and literature review

Cardiac tumors are uncommon in the pediatric population. When present, cardiac manifestations stem from the tumor causing inflow or outflow obstruction. While common in adults, cardiac myxomas presenting with generalized systemic illness or peripheral emboli especially with no cardiac or neurological symptoms are rare in children. | Rare presentation of an atrial myxoma in an adolescent patient: A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    106    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.