Serum procalcitonin in bacterial & non-bacterial meningitis in children

Bacterial meningitis is a paediatric emergency with high mortality and morbidity requiring prompt diagnosis and treatment. Clinically, it is often difficult to differentiate between bacterial and non-bacterial meningitis. Several studies have demonstrated the raised values of serum procalcitonin (PCT) in bacterial infections including meningitis but without definite cut-off guidelines. | Serum procalcitonin in bacterial & non-bacterial meningitis in children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.