Mothers’ Facebook posts about infant health: Findings from the Grow2Gether study

Social media is a common way for mothers to seek advice about their infants. However, little is known about how low-income urban mothers use social media to obtain infant health information and whether this information is consistent with expert pediatric recommendations. | Mothers’ Facebook posts about infant health: Findings from the Grow2Gether study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    23    1    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.