Problematic social networking site usage and substance use by young adolescents

Substance use and abuse by young adolescents has become a serious issue for public health services, and several socio-environmental factors can influence how vulnerable a young adolescent may be to their appeal. | Problematic social networking site usage and substance use by young adolescents

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.