The clinical respiratory score predicts paediatric critical care disposition in children with respiratory distress presenting to the emergency department

Respiratory distress is a common presenting complaint in children brought to the Emergency Department (ED). The Clinical Respiratory Score (CRS) has shown promise as a screen for severe illness in High Income Countries. | The clinical respiratory score predicts paediatric critical care disposition in children with respiratory distress presenting to the emergency department

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
229    12    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.