Slow velocity of the center of pressure and high heel pressures may increase the risk of Sever’s disease: A case-control study

This study determined if the body mass index, dynamic plantar-pressures, plantar surface contactarea, velocity of the centre of pressure (COP), gastrocnemius equinus, and gastrocnemius soleus equines are related to calcaneal apophysitis (Sever’s disease) in athletic children. | Slow velocity of the center of pressure and high heel pressures may increase the risk of Sever’s disease: A case-control study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    30    4    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.