Sleep and its relationship to health in parents of preterm infants: A scoping review

Sleep is essential for human health and functioning. Parents of preterm infants are susceptible to sleep disturbances because of stress related to the preterm birth. Poor sleep has the potential to affect parental health and well-being. | Sleep and its relationship to health in parents of preterm infants: A scoping review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.