Burden and factors associated with clinical neonatal sepsis in urban Uganda: A community cohort study

Neonatal sepsis is one of the most important causes of mortality in developing countries and yet the most preventable. In developing countries clinical algorithms are used to diagnose clinical neonatal sepsis because of inadequate microbiological services. | Burden and factors associated with clinical neonatal sepsis in urban Uganda: A community cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    104    7    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.