Mode of delivery and short-term infant health outcomes: A prospective cohort study in a peri-urban Indian population

Previous studies have found a relationship between cesarean section delivery and adverse outcomes in the offspring, partially attributing these findings to differential development of immunity in infants delivered by cesarean compared to vaginal delivery. | Mode of delivery and short-term infant health outcomes: A prospective cohort study in a peri-urban Indian population

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    17    2    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.