Hypertriglyceridaemia in extremely preterm infants receiving parenteral lipid emulsions

Lipid emulsions (LE) are routinely administered as part of parenteral nutrition in neonates. There is a wide variation in clinical practice of plasma triglyceride monitoring during LE therapy. | Hypertriglyceridaemia in extremely preterm infants receiving parenteral lipid emulsions

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.