Type 1 tympanoplasty in pediatric patients: A review of 102 cases

The aim of this study was to investigate the success of type 1 tympanoplasty in pediatric patients with chronic otitis media, and to evaluate the prognostic factors that may influence its success. | Type 1 tympanoplasty in pediatric patients: A review of 102 cases

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
736    23    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.