Growth during the first year in infants affected by neonatal abstinence syndrome

:nfants with neonatal abstinence syndrome (NAS) initially experience neurologic excitability, poor feeding, and/or hyperphagia in the setting of increased metabolic demand. | Growth during the first year in infants affected by neonatal abstinence syndrome

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    35    1    09-06-2023
3    45    2    09-06-2023
610    27    2    09-06-2023
61    34    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.