Growth patterns from birth to 24 months in Chinese children: A birth cohorts study across China

Assessment of child growth is important in detecting under- and over-growth. We aimed to examine the growth patterns of healthy Chinese infants from birth to 24 months. | Growth patterns from birth to 24 months in Chinese children: A birth cohorts study across China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.