Isolated neonatal bilateral vocal cord paralysis revealing a unilateral medullary defect: A case report

Congenital bilateral vocal cord paralysis is a rare occurrence. Approximately half the cases are associated with a major comorbidity, usually neurological, neuromuscular or malformative. | Isolated neonatal bilateral vocal cord paralysis revealing a unilateral medullary defect: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    22    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.